<*marquee width="600"scrollamount="3"scrolldelay="80"><*font color="#F5F5DC" style="font-size:24px">**ใส่ข้อความที่เราต้องการ ใส่ข้อความที่เราต้องการ **<*/font><*/marquee>

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

สร้าง Selection ง่าย ๆ ด้วยเครื่องมือ Quick Selection Tool

Quick Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกขอบเขตวัตถุที่พัฒนามาจาก Magic Wand Tool แต่จะพิเศษกว่าตรงที่สามารถเลือกขอบเขตได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถปรับแต่งเส้นขอบในภายหลังได้ด้วย โดยวิธีการใช้งาน Quick Selection Tool ทำได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้

1. เปิดภาพชื่อ Chapter11-001.JPG
2. สร้างสำเนาเลเยอร์ Background โดยการกดปุ่ม Ctrl+J
3. คลิกเครื่องมือ Quick Selection Tool เพื่อเริ่มต้นการทำงาน
4. กำหนดขนาดหัวแปรงโดยให้ Brush = 35 px
5. คลิกแล้วแดรกเมาส์ เพื่อสร้าง Selection คลุมส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการ

หมายเหตุ ในกรณีที่ Selection เกินขอบเขตที่ต้องการ สามารถแก้ไขได้โดยการ กด Alt+คลิกบน Selection ส่วนที่ไม่ต้องการออกได้

ปรับแต่ง Selection ด้วย Refine Edge

Refine Edge เป็นคำสั่งใหม่ที่ใช้สำหรับปรับแต่ง Selection ที่สร้างไว้แล้ว ซึ่งมีลักษณะคล้ายการใช้ Layer Mask แต่มีวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. สร้าง Selection ให้กับภาพที่ต้องการ
2. คลิกปุ่ม Reline Edge... เพื่อปรับแต่ง Selection ใหม่
3. คลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า Preview เพื่อให้แสดงผลของการปรับแต่ง
4. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้เห็นขอบเขตของ Selection ได้ชัดเจนที่สุด
5. ลักษณะของ Selection ถูกแสดงขึ้นมาชัดเจนขึ้น
6. ปรับแต่งค่าต่าง ๆ เพื่อให้ Selection ที่สร้างไว้ดูดีที่สุด
7. คลิกปุ่ม OK เมื่อปรับแต่งค่าเรียบร้อยแล้ว
8. ลักษณะของ Selection ที่พร้อมนำไปใช้งานจะต้องเป็นจุดไข่ปลาวิ่ง
9. คลิกปุ่ม Add layer mask เพื่อซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการของภาพ
10. คลิกซ่อนเลเยอร์ Background
11. ลักษณะของภาพที่ได้ ซึ่งจะเห็นขอบเขตของส่วนทีเลือกไว้อย่างชัดเจน
12. นำภาพไปใช้ในการตกแต่งได้ตามต้องการ

คำสั่ง Refine Edge เป็นคำสั่งใหม่ที่ใช้ปรับขอบเขตของ Selection ที่ได้สร้างไว้แล้ว ซึ่งการปรับแต่งแต่ละส่วนสามารถสรุปมาได้ดังนี้
- Radius ใช้สำหรับปรับระยะของเส้นขอบให้ดูนุ่มนวลหรือคมชัด
- Contrast ใช้ปรับเส้นขอบหยัก ๆ ให้คมชัดมากขึ้น
- Smooth ใช้ปรับเส้นขอบที่หยาบให้ดูเนียนเรียบขึ้น
- Feather ใช้ปรับเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลของเส้นขอบให้มากขึ้น แต่ยิ่ง
เพิ่มค่ามากก็จะทำให้ภาพดูเบลอขึ้นด้วย
- Contract/Expand ใช้ปรับเพิ่มหรือลดขอบเขตของ Selection ที่สร้างไว้

ไม่มีความคิดเห็น: